תנאי העסקה

יחסי עובד-מעסיק הם נדבך מרכזי בחברה המודרנית. תנאי העסקה, הכוללים שכר עבודה, תנאים סוציאליים, שעות עבודה ועוד, משפיעים באופן משמעותי על איכות חייהם של עובדים רבים.

מאמר זה יעסוק בנושא דיני עבודה, תוך התמקדות בתנאי העסקה. נדון במקורות המשפטיים הקובעים את תנאי העסקה, נסביר את ההבחנה בין תנאים הכרחיים ולא הכרחיים, ונבחן את חשיבותם של תנאים אלו.

בנוסף, נדון בנושאים ספציפיים הקשורים לתנאי העסקה, כגון שכר עבודה, תנאים סוציאליים, שעות עבודה, ימי חופשה, דמי מחלה ועוד.

 הגדרת תנאי העסקה

הגדרה בחקיקה ובפסיקה

המונח "תנאי העסקה" אינו מוגדר באופן מפורש בחקיקה הישראלית. עם זאת, ניתן למצוא לו הגדרות עקיפות בחוקים שונים, כגון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק החוזים (תשל"ג-1973), חוק שעות עבודה ומנוחה (תשי"א-1951), חוק חופשה שנתית (תשי"א-1951) ועוד.

בפסיקה נקבע כי תנאי העסקה כוללים כל תנאי הנוגע ליחסי עובד-מעסיק, לרבות שכר עבודה, תנאי עבודה סוציאליים, שעות עבודה, ימי חופשה, מחלה, פנסיה, ביטוח לאומי ועוד.

תנאים "הכרחיים" ו"לא הכרחיים"

ניתן להבחין בין שני סוגים של תנאי העסקה:

 • תנאים "הכרחיים": אלו תנאים מינימליים הנדרשים על מנת להבטיח קיום אנושי הוגן ותנאי עבודה סבירים. תנאים אלו כוללים, בין היתר, שכר עבודה מינימלי, תנאי עבודה סוציאליים בסיסיים, שעות עבודה סבירות, מנוחה וימי חופשה.
 • תנאים "לא הכרחיים": אלו תנאים שאינם חיוניים לקיום אנושי הוגן ותנאי עבודה סבירים, אך עשויים לשפר את איכות חייו של העובד. תנאים אלו כוללים, בין היתר, רכב צמוד, טלפון נייד, ארוחות צהריים, ביטוח בריאות פרטי ועוד.

חשיבות תקינות תנאי העסקה

לתקינות תנאי העסקה חשיבות רבה הן עבור העובד והן עבור המעסיק.

עבור העובד:

 • תנאי עבודה נאותים תורמים לבריאותו, לרווחתו ולביצועיו בעבודה.
 • תנאים אלו משפיעים גם על רמת חייו ועל יכולתו לכלכל את עצמו ואת משפחתו.

עבור המעסיק:

 • תנאי עבודה נאותים תורמים למשיכת עובדים איכותיים וליצירת מוטיבציה גבוהה בקרב עובדיו.
 • עובדים מרוצים נוטים להיות יעילים יותר, יצירתיים ופחות נוטים לעזוב את מקום עבודתם.

מקורות משפטיים

חוקי עבודה רלוונטיים

המקור המרכזי המגדיר את תנאי העסקה בישראל הוא חקיקת הכנסת. חוקים רבים עוסקים בנושאים שונים הקשורים ליחסי עובד-מעסיק, ביניהם:

 • חוק שעות עבודה ומנוחה (תשי"א-1951): קובע את מספר שעות העבודה המותרות בשבוע, שעות נוספות, הפסקות, מנוחה שבועית ועוד.
 • חוק חופשה שנתית (תשי"א-1951): קובע את מספר ימי החופשה השנתית להם זכאי עובד, וכן את תנאי תשלום שכר עבודה עבור ימי החופשה.
 • חוק פיצויי פיטורים (תשי"ג-1953): קובע את תנאי זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים, וכן את אופן חישובם.
 • חוק הגנת השכר (תשי"ח-1958): קובע את אופן תשלום שכר עבודה, מועדי תשלום, הגבלות על קיזוזים ועוד.
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תשמ"ח-1988): אוסר על אפליה בעבודה על רקע מין, גיל, דת, גזע, לאום ועוד.

צווי הרחבה

צו הרחבה הוא צו שמוציא שר העבודה והרווחה בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים (תשכ"ג-1963). צו הרחבה מחיל הסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון עובדים לבין ארגון מעסיקים על כלל העובדים והמעסיקים בענף מסוים, גם אם אינם חברים בארגונים אלה.

הסכמים קיבוציים

הסכם קיבוצי הוא הסכם שנחתם בין ארגון עובדים לבין ארגון מעסיקים. הסכם זה קובע את תנאי העבודה של עובדים החברים בארגון העובדים, והוא מחייב את כל המעסיקים החברים בארגון המעסיקים.

חוזה עבודה אישי

חוזה עבודה אישי הוא הסכם שנחתם בין עובד לבין מעסיק. חוזה זה קובע את תנאי העבודה הספציפיים של העובד, והוא גובר על הוראות כלליות הקבועות בחקיקה, בצווי הרחבה ובהסכמים קיבוציים.

 

שכר

רכיבים שונים של שכר

שכר עבודה מורכב מרכיבים שונים, ביניהם:

 • שכר יסוד: זהו התשלום הבסיסי עבור עבודתו של העובד, והוא נקבע בהתאם לתפקידו, ניסיונו, השכלתו ומיומנותו.
 • שעות נוספות: אלו שעות עבודה מעבר למכסת השעות הרגילה, והן משולמות בתעריף מוגדל.
 • בונוסים: אלו תשלומים נוספים הניתנים לעובד כתמריץ להשגת יעדים מסוימים או כהוקרה על ביצועים יוצאי דופן.
 • רכיבים נוספים: רכיבים נוספים של שכר יכולים לכלול דמי הבראה, נסיעות, הבטחת חיים, ביטוח בריאות ועוד.

שכר מינימום

שכר מינימום הוא סכום מינימלי אותו חייב מעסיק לשלם לעובד עבור שעת עבודה. גובה שכר המינימום נקבע על ידי צו של שר העבודה והרווחה, והוא מתעדכן מעת לעת.

הגנה על שכר

חוק הגנת השכר קובע הוראות שונות שמטרתן להגן על שכר העובד. הוראות אלו כוללות, בין היתר:

 • איסור על קיזוזים בלתי חוקיים משכר העובד.
 • חובת תשלום שכר עבודה במועד.
 • הגבלות על ניכויים משכר עבודה.

דיני עבודה בינלאומיים

אמנות בינלאומיות רבות קובעות הוראות בדבר תנאי עבודה נאותים, ביניהם שכר עבודה. אמנות אלו מחייבות את המדינות אשר אשררו אותן, ויש להן השפעה גם על המשפט הישראלי.

 

תנאים סוציאליים

תנאים סוציאליים הם תנאים נוספים, מלבד שכר עבודה, אשר נועדו להבטיח את ביטחונם ורווחתם של עובדים. תנאים אלו כוללים, בין היתר:

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא מערכת ביטוח ממלכתית המספקת הגנה כלכלית לעובדים במקרים של פגיעה בעבודה, מחלה, אבטלה, זקנה ועוד.

פנסיה

פנסיה היא קצבה חודשית המשולמת לעובד לאחר פרישתו לגמלאות. קיימות תוכניות פנסיה מקיפות (פנסיה תקציבית) וקרנות פנסיה (פנסיה צוברת).

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות נועד לכסות את הוצאות הטיפול הרפואי של העובד. קיימות שתי מערכות ביטוח בריאות בישראל: ביטוח לאומי וקופות חולים.

ימי חופשה

עובדים זכאים לימי חופשה שנתית בהם הם יכולים להיעדר מהעבודה. מספר ימי החופשה נקבע בהתאם לוותק העובד במקום העבודה.

דמי מחלה

עובדים זכאים לתשלום דמי מחלה עבור ימים בהם הם נעדרים מהעבודה בשל מחלה. מספר ימי המחלה נקבע בהתאם לוותק העובד במקום העבודה.

חשיבות התנאים הסוציאליים

לתנאים הסוציאליים חשיבות רבה הן עבור העובד והן עבור המעסיק.

עבור העובד:

 • תנאים אלו תורמים לביטחון הכלכלי שלו ולרווחתו.
 • הם מאפשרים לו להתמודד עם מצבים קשים, כגון מחלה, פציעה או אבטלה.

עבור המעסיק:

 • תנאים סוציאליים נאותים תורמים למשיכת עובדים איכותיים וליצירת מוטיבציה גבוהה בקרב עובדיו.
 • עובדים מרוצים נוטים להיות יעילים יותר, יצירתיים ופחות נוטים לעזוב את מקום עבודתם.

שי קמרי – עורך דין לענייני עבודה

מומחיות:

 • דיני עבודה אישיים וקיבוציים
 • זכויות עובדים
 • פיטורים
 • אפליה
 • ייצוג בבתי דין לעבודה ועוד

שירות אישי ומקצועי:

 • יחס אישי וחם לכל לקוח
 • זמינות גבוהה
 • ליווי צמוד לאורך כל התהליך
 • עבודה יסודית ומקצועית

פנו אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. הצטרפו למאות לקוחות מרוצים שכבר קיבלו את השירות הטוב ביותר!

שי קמרי – עורך הדין שיעזור לכם להגן על זכויותיכם בעבודה.

דיני עבודה ותנאי העסקה הם נושא מורכב ורב-גוני, המשפיע באופן משמעותי על חייהם של עובדים רבים. במאמר זה ניסינו להנגיש את הנושא ולספק סקירה מקיפה של ההיבטים המשפטיים השונים הקשורים לתנאי העסקה.

ראינו כי תנאי העסקה נקבעים מכוח מקורות משפטיים שונים, ביניהם חוקי הכנסת, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים וכו'.

דיני עבודה ותנאי העסקה הם נושא בעל חשיבות רבה הן עבור עובדים והן עבור מעסיקים. חשוב להכיר את ההוראות החוקיות והפסיקה הרלוונטית על מנת להבטיח יחסי עבודה הוגנים ותקינים.

 

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין

מאמרים בנושא תנאי העסקה

הרעת תנאי עבודה

הרעת תנאי עבודה היא סוגיה טעונה ומורכבת בשוק התעסוקה הישראלי, הנוגעת הן למעסיקים והן לעובדים. מדובר במצב שבו חלה הרעה משמעותית בתנאי ההעסקה של עובד,

המשך לקרוא
שכר מינימום

שכר המינימום בישראל הוא נושא מרכזי בשיח הציבורי, המשפיע על חייהם של עובדים רבים במדינה. המטרה העיקרית של חוק שכר מינימום היא להבטיח כי כל

המשך לקרוא