פיצויים לעובד שפוטר

תוכן עניינים

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק פיצויי פיטורים, אשר נחקק לראשונה בשנת 1963, קובע את ההסדרים המשפטיים לתשלום פיצויים לעובד שפוטר ממקום עבודתו. במהלך השנים עבר החוק שינויים ותיקונים שונים, אך עקרונותיו המרכזיים נשמרו והוא ממשיך להוות נדבך חשוב בהגנה על זכויות העובדים בישראל.

מי נחשב כעובד שפוטר?

לפי חוק פיצויי פיטורים, עובד שפוטר הוא עובד שכיר שהעסקתו הופסקה ביוזמת מעסיקו.
זאת בניגוד לעובד שהתפטר מרצונו או סיים את העסקתו בהסכמה הדדית מול המעסיק. כלומר, מדובר בהפסקת העסקה שבוצעה ביוזמת המעסיק באופן חד צדדי.

לענייננו, חשוב לציין כי הפסקת עבודה מטעמים עניינים כמו צמצומים, קשיים כלכליים של המעסיק או סגירת מקום העבודה, עדיין נחשבים בגדר פיטורים המזכים את העובד בפיצויים.

גם פיטורים בשל בעיות בריאות או מצב רפואי לקוי של העובד, יכולים להיחשב כפיטורים בראי החוק, ובלבד שהעובד לא יזם את הפסקת עבודתו ולא התפטר ביוזמתו.

תנאי הזכאות לקבלת פיצויים לעובד שפוטר

לפי החוק, עובדים שהועסקו באופן רציף במשך שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק, זכאים לתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום העסקתם, כל עוד הדבר לא נבע מהתפטרות רצונית או מעילה חמורה המצדיקה את שלילת הפיצויים מהעובד.

על חובת המעסיק להפריש כספים לטובת פיצויי פיטורים לעובד

כדי להבטיח את מימוש הזכות לפיצויי פיטורים, מחייב החוק את המעסיקים להפריש מדי חודש סכום השווה לשיעור של 8.33% משכרו של כל עובד, לטובת תשלום עתידי של פיצויים במקרה של פיטורים. הכספים מועברים לקופות גמל או לביטוחי מנהלים המיועדים לכך, ונחשבים כמעין "חסכון כפוי" המופרש לטובת העובד. במקרה של פיטורים, כספי הפיצויים שנצברו משוחררים לידי העובד שפוטר, וכך מובטח לו סכום בסיסי להתמודדות עם תקופת האבטלה.

מה גובה הפיצויים לעובד שפוטר?

פיצויי הפיטורים שמגיעים לעובד נובעים משני מקורות עיקריים: האחד, כספים שהופרשו לטובת העובד לאורך תקופת עבודתו לקרנות פנסיה או קופות פיצויים ייעודיות, בהתאם לקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. המקור השני הוא השלמה של המעסיק לכיסוי מלוא סכום הפיצויים, בגין החלק היחסי שלא נצבר בקופות הפנסיה או הפיצויים במשך שנות ההעסקה.

כאשר המעסיק הקפיד להעביר בכל חודש סכום השווה ל-8.33% מהשכר החודשי של העובד לחיסכון פנסיוני או לקופת גמל לפיצויים (ובלבד שהעובד הסכים לכך ושהתקיימו יתר התנאים שנקבעו בסעיף 14 לחוק), הרי שבעת סיום יחסי העבודה המעסיק יהיה פטור מתשלום נוסף. במקרה כזה, העובד יקבל את כל הכספים שנצברו עבורו בקופה או בקרן הפנסיה, כולל רווחי השקעה או בניכוי הפסדים, אם היו כאלה.

מצב שונה מתקיים כאשר במהלך תקופת ההעסקה המעסיק נמנע מלהפריש כספים עבור פיצויי פיטורים של העובד לחיסכון פנסיוני או לקופה אחרת המוכרת על פי סעיף 14 לחוק. במקרה כזה, כאשר העובד יפוטר, המעסיק יידרש לשלם לו את מלוא סכום פיצויי הפיטורים הקבועים בחוק.

במצב שבו המעסיק לא ביצע הפרשות שוטפות לפיצויים ונדרש לשלמם במלואם בעת הפיטורים, אופן חישוב הפיצויים יהיה משכורת אחת עבור כל שנת עבודה מלאה שהשלים העובד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. המשכורת הקובעת לעניין זה תהיה המשכורת האחרונה של העובד ערב פיטוריו.

עם זאת, אם במהלך תקופת העבודה חלו אצל העובד שינויים בהיקף המשרה או בגובה השכר, ייתכן שדרך חישוב הפיצויים תהיה שונה ותותאם לשינויים אלה.

עקרון האוניברסליות בזכאות לפיצויים לעובד שפוטר

חשוב להדגיש כי זכאות עובדים שפוטרו לפיצויים אינה מותנית בגילם, בתפקידם או בהיקף המשרה שבה הועסקו. יחד עם זאת, החוק כולל מספר חריגים שבהם נשללת הזכאות לפיצויי פיטורים, כמו התפטרות מרצון או התנהגות בלתי הולמת וחמורה של העובד שגרמה לפיטוריו. מלבד מקרים חריגים אלה, פיצויים לעובדים שפוטרו מהווים זכות בסיסית שעל המעסיקים לכבד ולמלא אחריה.

ההיבט הכלכלי והחברתי של פיצויי פיטורים לעובד שפוטר

הרציונל העומד בבסיס הזכאות לפיצויי פיטורים הוא הצורך לספק לעובדים שכירים, התלויים בשכרם לצורך פרנסתם, כרית ביטחון כלכלית למקרה שמקור הכנסתם ייפסק באופן פתאומי ושלא בשליטתם. אובדן מקום העבודה עלול להוביל למצוקה כלכלית משמעותית עבור העובד ומשפחתו, ולעיתים אף לדחוק אותם אל מתחת לקו העוני. פיצויים לעובד שפוטר אמורים לתת מענה זמני לקושי הכלכלי ולאפשר לעובד לשמור על רמת חיים בסיסית בתקופת חיפוש העבודה והתארגנות מחדש.

הידעתם? החוק קובע שהמעסיק מנוע מלהתחמק מתשלום פיצויים לעובד שפוטר

לפעמים קורה שמעסיק מעוניין "להיפטר" מעובד סמוך למועד השלמת שנת עבודה, כדי להתחמק מהחובה לשלם לו פיצויי פיטורים. החוק נותן מענה למצבים כאלה, וקובע שגם פיטורים הנעשים זמן קצר לפני תום 12 חודשי העסקה רצופים, עשויים לזכות את העובד בפיצויים, אם הפיטורים נעשו משיקולים לא ראויים של המעסיק. כלומר, על המעסיק לספק הצדקה של ממש לפיטורים במועד שכזה, ואם לא יעמוד בכך, יהיה חייב בתשלום פיצויים לעובד שפוטר חרף העובדה שטרם מלאה שנת עבודה.

פיצויים לעובד שפוטר מחזקים את ביטחונם התעסוקתי של אזרחים

בעולם העבודה המודרני, שבו הביטחון התעסוקתי הולך ונשחק וצורות ההעסקה הופכות גמישות ולא יציבות יותר, נודעת חשיבות מכרעת לקיומם של מנגנוני הגנה על עובדים בעת פיטורים. המחויבות של מעסיקים לפצות באופן הולם עובדים שהועסקו תקופה ממושכת ופוטרו, יוצרת תמריץ חיובי להעדיף קליטה של עובדים קבועים לטווח ארוך, על פני העסקה לסירוגין של עובדים זמניים שאינם צוברים זכויות ופיצויים. בכך, תורם משטר פיצויי הפיטורים לא רק להגנה על עובדים שפוטרו, אלא גם לחיזוק היציבות והוודאות בשוק העבודה בכללותו.

החשיבות של ייעוץ משפטי בדיני עבודה לעובדים שפוטרו

למרות האמור בחוק פיצויי פיטורים, לא תמיד קל לממש הלכה למעשה את הזכות לפיצויים בגין פיטורים. יש לא מעט מקרים שבהם קיימת מחלוקת עובדתית או משפטית בין העובד למעסיק בנוגע לזכאות לפיצויי פיטורים או לגובה הפיצויים. בנסיבות כאלה חשוב מאוד שהעובד שפוטר יפנה לעו"ד המתמחה בדיני עבודה, שיוכל לבחון את המקרה לגופו ולהעריך את סיכויי התביעה. ייעוץ משפטי מקצועי יכול למנוע מצבים שבהם עובדים נאלצים לוותר על פיצויים מגיעים בהיעדר ידע או בשל יחסי כוחות לא שוויוניים מול המעסיק.

לסיכום – פיצויים לעובד שפוטר הם כלי חשוב להגנה על זכויותיכם

מערכת פיצויי הפיטורים בישראל ממלאת תפקיד מכריע בהגנה על רווחתם של עובדים שכירים במצבי מצוקה תעסוקתית. הזכאות לפיצויים לעובדים שפוטרו, בהתאם לתנאי הסף ולמשך תקופת העבודה הנדרשת בחוק, מבטיחה להם אמצעי קיום בסיסיים לתקופת מעבר עד למציאת מקום עבודה חדש.

עובדים יקרים, אם פוטרתם לאחרונה ממקום עבודתכם ואתם סבורים שמגיעים לכם פיצויי פיטורים שלא שולמו – אל תוותרו על זכויותיכם! צרו קשר עוד היום עם עו"ד לענייני עבודה שי קמרי, כדי לקבל ייעוץ מקצועי ולתבוע את הפיצויים המגיעים לכם בגין פיטוריכן. משרדנו יעמוד לרשותכם ויסייע לכם לממש את מלוא זכויותיכם בהתאם לחוק.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא פיצויי פיטורים
פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה

המשך לקרוא
פיטורים בזמן מחלה

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה

המשך לקרוא
התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו.

המשך לקרוא