פיטורין ללא שימוע

תוכן עניינים

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו. במאמר זה נבחן לעומק את חובת עריכת השימוע טרום הפיטורין, נציג את ההשלכות של פיטורין ללא שימוע ונמליץ כיצד לפעול במקרה זה.

ההגנות הקיימות בדיני העבודה בישראל מפני פיטורין ללא שימוע לעובד

עבודה היא מרכיב מרכזי ומשמעותי בחייו של כל אדם. מקום העבודה מספק לא רק את צרכיו הכלכליים של האדם, אלא גם משמש כמקור לסיפוק, הגשמה עצמית ותחושת שייכות חברתית.
לאור זאת, אובדן מקום העבודה, בייחוד כאשר מדובר בפיטורין פתאומיים וללא התראה מוקדמת, עלול להוות מקור לטראומה ושבר עמוק עבור העובד המפוטר.

על מנת להתמודד עם השלכותיהם הקשות של פיטורין על העובד, קבע המחוקק בישראל הסדרים שנועדו להגן על זכויותיו של העובד בהליך סיום העסקתו. אחד ההסדרים המרכזיים שנקבעו לעניין זה הוא החובה לערוך שימוע לעובד בטרם קבלת ההחלטה על פיטוריו.

על חובת עריכת שימוע לעובדים לפני פיטורין

חובת עריכת שימוע לפני פיטורין היא אחד הכללים המשמעותיים ביותר בדיני העבודה בישראל.
היא נועדה להגן על זכויות העובד מפני פיטורין שרירותיים ופוגעניים. קיומו של הליך שימוע תקין חיוני ליצירת יחסי עבודה תקינים והוגנים במשק, ולהבטחת כבודו ופרנסתו של העובד.
משכך, פיטורין ללא שימוע מהווים עילה לתביעת המעסיק ולפסיקת פיצויים לעובד הנפגע.
על מעסיקים ועובדים כאחד להכיר את הכללים בנושא ולפעול לפיהם, כדי להימנע ממחלוקות וקונפליקטים וכדי לשמור על סביבת עבודה צודקת ומוגנת.

מהי משמעותה ותכליתה של חובת עריכת שימוע לעובד?

חובת השימוע משמעותה היא כי בטרם יפטר מעסיק עובד, עליו לקיים עמו שיחה רשמית שבה יוצגו בפני העובד הטענות נגדו והכוונה לסיים את העסקתו. מטרת השימוע היא לאפשר לעובד להגיב לטענות העומדות נגדו ולטעון את טענותיו. זאת, מתוך העיקרון של מתן זכות טיעון בסיסית לפני קבלת החלטה שלילית בעניינו של אדם.

השימוע מעניק לעובד הזדמנות להשמיע את גרסתו, להפריך את הטענות המוצגות כנגדו, להסביר את התנהגותו או לנסות לשכנע את מעסיקו לחזור בו מכוונת הפיטורין. בכך תכליתו של השימוע היא להבטיח את קיומו של הליך תקין, שקוף והוגן בטרם פגיעה מהותית בפרנסת העובד.

חובת קיום השימוע היא ביטוי לחובת תום הלב וההגינות המוטלת על המעסיק במערכת יחסי העבודה. היא משקפת את האחריות והמחויבות החברתית והמוסרית של מעסיק כלפי עובדיו.
בין היתר, השימוע מאפשר גם למעסיק לקבל החלטה מושכלת ומבוססת יותר בדבר גורל העסקתו של העובד. כמו כן היא מספקת לו הגנה במישור המשפטי, שכן אם יוכח כי השימוע נערך כהלכה חזקה על המעסיק שהחלטתו על הפיטורין לא נעשתה בחוסר תום לב.

פיטורין ללא שימוע

הידעתם? הפרת חובת השימוע חושפת את המעסיק לסנקציות וחיוב בפיצויים לעובד

הפרת חובת השימוע על ידי המעסיק נחשבת להתנהלות חמורה הפוגעת בערכי היסוד של השיטה המשפטית בישראל בכלל ושל דיני העבודה בפרט. משכך, היא חושפת את המעסיק לסנקציות משמעותיות מצד בית הדין לעבודה, לרבות חיוב בתשלום פיצויים כספיים גבוהים לעובד ואף בחיוב לביטול הפיטורין והשבת העובד לעבודה.

מהם הכללים לעריכת שימוע כדין לעובד לקראת פיטוריו?

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקתו כללים ברורים באשר לאופן שבו על מעסיק לערוך שימוע לעובד בטרם פיטוריו.

ראשית, על המעסיק לשלוח אל העובד זימון מסודר ומפורט לשימוע, שבו יצוינו הטענות העיקריות נגד העובד והנימוקים המרכזיים העומדים בבסיס הכוונה לפטרו. הזימון חייב להינתן זמן סביר לפני עריכת השימוע בפועל, על מנת להשאיר לעובד זמן מספק להיערכות נאותה.

בשימוע עצמו, על נציג המעביד לתת לעובד אפשרות אמיתית להשמיע את גרסתו, ולהקשיב לדבריו בנפש חפצה ובנימוס. חובתו של המעביד בשימוע היא להפעיל שיקול דעת עצמאי ולא להתייחס לפיטורין כעובדה מוגמרת. המעסיק אינו רשאי "לתפור" תיק נגד העובד או להציג ממצאים מפלילים שהעובד לא הכיר קודם. עליו לשמור על גישה הוגנת, לברר את כל העובדות הרלוונטיות ולנסות לתת לעובד הזדמנות אמיתית לשכנע אותו לשנות את דעתו.

חשוב שהמעסיק יקפיד גם על תיעוד מסודר ומלא של מהלך השימוע. רצוי שהשימוע ינוהל על ידי שני נציגים מטעם המעסיק, כשאחד אחראי על רישום פרוטוקול מפורט של עיקרי הדברים. בסוף השימוע יש להחתים את העובד ולהעביר אליו עותק מהפרוטוקול. גם המעסיק צריך לשמור עותק של הפרוטוקול בתיקו האישי של העובד. ככל שהדברים מתועדים ומפורטים יותר, כך המעסיק יהיה מוגן יותר בפני תביעות משפטיות עתידיות בגין פיטורים שלא כדין.

לאחר השימוע, על המעסיק לבחון את טענות העובד באופן רציני ויסודי. רק לאחר ששקל את כל הנתונים לעומקם, הוא רשאי לקבל החלטה סופית ולהודיע לעובד בהודעה מסודרת על סיום העסקתו, אם על כך הוחלט לבסוף.

אילו השלכות נלוות אל פיטורין ללא שימוע?

פיטורין ללא עריכת הליך שימוע מקדים מהווים הפרה של חובת תום הלב של המעסיק כלפי העובד. בית הדין לעבודה קבע כי במקרים כאלה מדובר בפיטורים פסולים המקימים לעובד מספר עילות תביעה אפשריות. כך למשל, העובד יכול לדרוש מבית הדין להורות על ביטול הפיטורים מעיקרם, לאור הפגם המהותי שנפל בהליך פיטוריו. במקרים מתאימים עשוי בית הדין אף להורות על חזרת העובד למקום העבודה ועל המשך העסקתו.

לחלופין, העובד יכול להגיש תביעה כספית נגד המעסיק ולתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפיטורין הבלתי חוקיים. בין הנזקים הניתנים לפיצוי במקרה זה: הפסד שכר בגין התקופה שלאחר הפיטורים עד למציאת עבודה חדשה, פגיעה בכושר השתכרות עתידי, עוגמת נפש, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין, הוצאות שנגרמו לעובד בעקבות הפיטורין וכיוצא באלו.

במקרים חריגים ונדירים, כגון כאשר העובד ביצע עבירת משמעת חמורה במיוחד או פעל בחוסר תום לב קיצוני, ייתכן שבית הדין יכיר בתקפותם של פיטורין גם ללא שימוע. זאת, כאשר השימוע נחזה כהליך חסר כל תועלת בנסיבות העניין. עם זאת, מדובר בחריגים שבחריגים ואין להקיש מהם לגבי הכלל, לפיו על מעסיק לקיים שימוע לכל עובד לפני פיטוריו בלי קשר לסיבת הפיטורין.

לסיכום

חובת קיום השימוע לקראת פיטוריו של עובד, מבטאת את ערכי הצדק, ההגינות ותום הלב ביחסי העבודה, ומעניקה לעובד הזדמנות אמיתית להשמיע את טענותיו בטרם ישלל ממנו מטה לחמו. לפיכך, פיטורין ללא שימוע מוקדם מהווים הפרה חמורה של זכויות העובד ועלולים לגרור השלכות משמעותיות עבור המעסיק. כפי שהוסבר לעיל, הפסיקה קבעה כללים ברורים לגבי אופן עריכת שימוע כדין ובתי הדין לעבודה נוטים להעניש בחומרה מעסיקים המפרים אותם. על מנת למנוע מחלוקות וסכסוכים משפטיים בנושא, מומלץ הן למעסיקים והן לעובדים לפנות להתייעצות מקצועית עם עורך דין דיני עבודה מנוסה.

בין אם אתם שוקלים לפטר עובד ובין אם פוטרתם ללא שימוע, עורך דין דיני עבודה שי קמרי כאן כדי לסייע לכם לפעול בדרך הנכונה מבחינה משפטית, להגן על זכויותיכם ולצמצם את הסיכונים הכרוכים בהליך.

תאמו שיחת ייעוץ במשרדנו עוד היום ועשו את הצעד הראשון להגנה על זכויותיכם.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא פיצויי פיטורים
פיצויים לעובד שפוטר

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק

המשך לקרוא
פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה

המשך לקרוא
פיטורים בזמן מחלה

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה

המשך לקרוא
התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא