פיטורים בזמן מחלה

תוכן עניינים

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה בין מעסיק לעובד, אך החוק בישראל מציב מגבלות על יכולתו של מעסיק לפטר עובד השוהה בחופשת מחלה, למעט מקרים יוצאי דופן.

זכויות עובדים בעת מחלה ומגבלות על פיטורים בזמן מחלה

על פי חוק דמי מחלה תשל"ו-1976, עובד זכאי לתשלום דמי מחלה בעת היעדרות מהעבודה עקב מצב בריאותי לקוי. מספר ימי המחלה להם זכאי העובד נקבע בהתאם לוותק שלו אצל אותו מעסיק.

חוק זה גם אוסר על מעסיק לפטר עובד בתקופת זכאותו לדמי מחלה, אלא במקרים חריגים.
כלומר, כל עוד העובד זכאי לדמי מחלה על פי צבירת הוותק שלו, המעסיק מנוע מפיטוריו. איסור זה נועד להגן על העובד ממצב בו יאבד את פרנסתו עקב מחלה.

עם זאת, קיימים מצבים מסוימים שבהם מותר למעסיק לפטר עובד גם במהלך חופשת המחלה.
זאת למשל כאשר ניתנה לעובד הודעה מוקדמת על פיטורים טרם יציאתו לחופשת המחלה, או במקרים של סגירת מקום העבודה, פשיטת רגל של המעסיק או צו פירוק של החברה בה מועסק העובד.

יחד עם זאת, פיטורים בזמן מחלה צריכים להיעשות בתום לב ומטעמים ענייניים, ולא כאמצעי להתחמק מתשלום דמי מחלה לעובד.

חשיבות השימוע לפני פיטורים ואיסור אפליה על רקע מצב בריאותי

לפני קבלת החלטה על פיטורי עובד, לרבות פיטורים בזמן מחלה, על המעסיק לערוך לעובד שימוע במסגרתו תינתן לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו. עריכת שימוע היא זכות בסיסית המעוגנת בדיני העבודה, שמטרתה לתת במה לגרסת העובד ולאפשר למעסיק לקבל החלטה מושכלת.

הפסיקה אף קבעה שיש להימנע מעריכת שימוע לעובד בעת שהותו בחופשת מחלה בשל מצבו הרגיש, ויש לדחות את השימוע למועד שבו יהיה כשיר להתייצב אליו. כמו כן, חל איסור מפורש בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח-1988 להפלות עובד מחמת מצב בריאותי או מוגבלות.

משכך, פיטורים של עובד בשל מחלתו עלולים להיחשב כאפליה פסולה, אם נעשו ללא הצדקה עניינית והוכחת חוסר התאמה לתפקיד.

ההבחנה בין היעדרות בשל מחלת העובד לבין טיפול בבן משפחה חולה

חוק דמי מחלה מקנה לעובד הגנה מפני פיטורים בעת היעדרותו מהעבודה עקב מחלה שלו עצמו. לעומת זאת, במקרים בהם העובד נעדר מהעבודה כדי לסעוד בן משפחה חולה, ההגנה מפני פיטורים עשויה שלא לחול.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 אמנם מזכים את העובד בדמי מחלה במקרים אלו, אך אין בהם הוראה האוסרת במפורש על פיטורים כמו בחוק דמי מחלה.

כלומר, כאשר עובד נעדר לצורך טיפול בילדו או בהורהו החולים, יתכן שהמעסיק יוכל לפטרו במהלך תקופה זו, בכפוף לכללים הרגילים של דיני העבודה כמו מתן הודעה מוקדמת וקיום שימוע. עם זאת, גם במקרים אלה על המעסיק לנהוג בתום לב ובסבירות, ולא לנצל את מצוקת העובד לצורך פיטוריו.

האם מותר לפטר עובד בזמן שהוא מקבל דמי פגיעה עקב תאונת עבודה?

מעניין לציין שבעוד שחוק דמי מחלה אוסר במפורש פיטורי עובד בזמן מחלה, הרי שבכל הנוגע לעובד שנעדר מהעבודה בשל תאונת עבודה, אין איסור מפורש בחוק על פיטוריו בעת קבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

עם זאת, בפסיקה נקבע לא פעם שפיטורי עובד בזמן קבלת דמי פגיעה נחשבים לחוסר תום לב ועשויים להיות פיטורים פסולים. בית הדין האזורי לעבודה פסק שלא ראוי לערוך שימוע ולפטר עובד הנמצא בביתו במצב בריאותי ירוד.

קרי, פיטורים בתקופה שבה העובד אינו כשיר לחזור לעבודה יחשבו כניצול לרעה של מצוקתו. לשיטת בית הדין, אין הצדקה להבדיל בין מחלה "רגילה" לבין היעדרות עקב פציעה בעבודה, ובשני המקרים ראוי להימנע מפיטורי העובד בזמן החלמתו.

פיטורים שלא כדין בזמן מחלה – תרופות משפטיות לעובד שזכויותיו נפגעו

כאשר מעסיק מפטר עובד בזמן מחלה בניגוד להוראות החוק, העובד עשוי להיות זכאי לפיצויים.
זאת משום שמדובר בפגיעה בזכויותיו הקוגנטיות של העובד, כלומר זכויות מכוח חוקי המגן שהעובד אינו יכול לוותר עליהן.

במקרה כזה העובד יכול להגיש תביעה משפטית נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.
סעדים אפשריים הם חיוב המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, וכן דמי מחלה שהעובד לא קיבל כדין. בנוסף, בית הדין עשוי לפסוק פיצוי כספי לעובד בגין עוגמת הנפש והפגיעה בכבוד שנגרמה לו מהתנהלות המעסיק.

עובדים במצוקה כלכלית שפוטרו שלא כדין עשויים אף להיות זכאים לסיוע משפטי חינם מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. מומלץ לכל עובד שזכויותיו נפגעו לפנות לייעוץ משפטי מקצועי כדי לברר את האפשרויות העומדות בפניו.

כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לסייע לעובד שפוטר בזמן מחלתו?

עורך דין המתמחה בדיני עבודה יכול לסייע רבות לעובד שפוטר בזמן שהיה בחופשת מחלה במספר אופנים:

ראשית, עורך הדין יוכל לבחון את נסיבות הפיטורים ולקבוע האם הם היו כדין. כפי שפורט במאמר, ישנם מקרים בהם פיטורין בזמן מחלה אסורים על פי חוק, למשל כאשר העובד עדיין זכאי לדמי מחלה או כשהפיטורים נעשו ללא שימוע או משיקולים פסולים. עורך הדין ינתח את המקרה הספציפי ויגיע למסקנה האם זכויות העובד נפגעו.

במידה ואכן מדובר בפיטורים בלתי חוקיים, עורך הדין יסייע לעובד להגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגד המעסיק. במסגרת התביעה ניתן לדרוש פיצויים כספיים בגין הפיטורים השגויים, כגון תשלום דמי מחלה מלאים, פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. כמו כן, ניתן לתבוע פיצוי על עוגמת נפש ופגיעה בזכויות.

עורך הדין ילווה את העובד לאורך כל הליך התביעה, יכין את כתב התביעה, יאסוף ראיות ויטען את טענותיו בפני בית הדין. ייצוג משפטי הולם עשוי לשפר משמעותית את סיכויי העובד להוכיח את צדקתו ולזכות בסעדים המגיעים לו.

לבסוף, עורך דין לענייני עבודה יכול לספק לעובד שפוטר מחמת מחלה ייעוץ כולל בנוגע לזכויותיו, לרבות הזכות לדמי אבטלה, פנסיה, פיצויי פיטורים ועוד. הוא יסביר לעובד את האפשרויות השונות העומדות בפניו ויעזור בקבלת החלטות מושכלות.

לסיכום – מעסיק המפטר עובד בזמן מחלה חייב לעשות זאת בתום לב ובכפוף לחוק

ככלל, לעובד זכות מוגנת בחוק להיעדר מהעבודה בשל מחלה מבלי לחשוש כי המעסיק יפטר אותו. פיטורים בזמן מחלה מותרים רק במקרים מסוימים ובתנאי שנעשו בתום לב, ללא כוונה להתנער מתשלום דמי מחלה לעובד. בנוסף, לפני קבלת החלטה לפטר עובד חולה, על המעסיק לערוך לו שימוע הוגן ולוודא כי הפיטורים אינם נגועים באפליה אסורה בשל מצבו הרפואי.

עובד שזכויותיו נפגעו עקב פיטורים לא חוקיים בתקופת מחלה, יכול להיוועץ בעו"ד להגשת תביעה בבית הדין לעבודה. אם גם אתם נתקלתם במקרה של פיטורים בזמן מחלה או סוגיות אחרות מתחום דיני העבודה, משרד עו"ד שי קמרי – עורך דין לענייני עבודה, כאן כדי לספק לכם מענה מקצועי וסיוע במיצוי מלוא הזכויות שלכם כעובדים.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא פיצויי פיטורים
פיצויים לעובד שפוטר

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק

המשך לקרוא
פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה

המשך לקרוא
התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו.

המשך לקרוא