פדיון ימי חופשה

תוכן עניינים

פדיון ימי חופשה מהווה זכות חשובה ומשמעותית של כל עובד שכיר בארץ, המאפשרת לו לקבל בסיום העסקתו אצל מעסיקו, תמורה כספית הוגנת עבור ימי חופשה שנצברו במהלך שנות עבודתו אך לא נוצלו בפועל. חוק חופשה שנתית בישראל מסדיר בפירוט את הכללים והתנאים לגבי אופן חישוב הפדיון, מועד התשלום וזכויות העובד בהקשר זה, כפי שיפורטו בסקירה להלן.

מהו פדיון ימי חופשה, מה הוא כולל ומתי הוא מתבצע?

עם סיום יחסי העבודה, בין אם עסקינן בפיטורים, התפטרות או פרישה מהעבודה – זכאי העובד השכיר לתשלום עבור ימי חופשה צבורים שטרם נוצלו, הידוע כ"פדיון ימי חופשה". פדיון זה כולל את ימי החופשה שנצברו בשנת סיום העבודה, בתוספת הימים שלא מומשו במהלך שלוש השנים הקלנדריות שקדמו לה.

כאשר תלושי השכר מציגים באופן מדויק את מספר ימי החופשה שנוצלו ואת היתרה הצבורה, העובד זכאי בעת סיום העסקתו לפדיון ימים אלו, בהתאם לנתונים המופיעים בתלוש, גם אם מספר הימים הצבורים חורג מתקופת ההתיישנות.

חשוב לזכור שהתשלום המתקבל עבור פדיון ימי חופשה כפוף לניכוי מס הכנסה, בדומה לשכר העבודה הרגיל.

האם מעסיק רשאי לבצע פדיון ימי חופשה במהלך תקופת העסקתו של העובד?

לא. פדיון ימי חופשה טרם תום תקופת ההעסקה אינו חוקי ועומד בסתירה לתכלית חוק חופשה שנתית, והיא להבטיח כי עובדים יוכלו לצאת לחופשה ולנוח מעבודתם, ולא להשתמש בפדיון ימי החופשה כאמצעי להגדלת שכרם. לפיכך, תשלום רכיב חופשה במסגרת השכר השוטף אינו פוטר את המעסיק מחובתו להעניק לעובד חופשה בפועל או לשלם לו פדיון ימי חופשה עם סיום יחסי העבודה. לכן מעסיק הבוחר במהלך זה בכל זאת, חושף את עצמו לסיכון של תשלום כפול.

כלומר, במידה ועובד לא יצא לחופשה במהלך תקופת העסקתו, גם אם המעסיק שילם לו באופן שוטף תמורה כספית עבור ימי חופשה, העובד עדיין יהיה זכאי לקבל פדיון בגין ימי החופשה הבלתי מנוצלים בעת סיום העסקתו.

במילים אחרות, מעסיק המשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה, גם אם הדבר נעשה לבקשת העובד או בהסכמתו, אינו משוחרר מחובתו לאפשר לעובד לצאת לחופשה שנתית או לפדות פעם נוספת את ימי החופשה שלא נוצלו בפועל בעת סיום יחסי העבודה.

אופן חישוב פדיון ימי חופשה

חישוב ימי הפדיון מתבצע על ידי סיכום כל ימי החופשה להם היה העובד זכאי במהלך שלוש השנים הקלנדריות המלאות (ינואר עד דצמבר) שקדמו לשנת סיום העבודה, ובנוסף, הימים שהצטברו לזכותו בשנת העבודה הנוכחית עד לתאריך סיום ההעסקה. מסך כל הימים שהתקבל, יש להפחית את מספר ימי החופשה שכבר נוצלו בפועל על ידי העובד במהלך התקופה הנ"ל.

עם זאת, במידה ותלושי השכר מציגים תמונה מהימנה ומדויקת של מספר ימי החופשה שמומשו בפועל והיתרה הצבורה, העובד זכאי, עם סיום יחסי העבודה, לפדיון ימי החופשה על פי הרשום בתלוש, וזאת אף אם מספר הימים שנצברו חורג מעבר לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

כאן המקום לציין כי כאשר לעובד עומדת הזכות לחופשה שנתית בהיקף העולה על המכסה הקבועה בחוק (המכונה "חופשה עודפת"), מתוקף ההוראות בחוזה עבודה מיטיב, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, הרי שהתנאים והכללים הנוגעים לזכאות לפדיון בגין ימי החופשה העודפים יהיו בהתאם להסכמות הספציפיות שבין הצדדים בעניין זה.

כיצד מחושב שווי ימי החופשה?

על פי הקבוע בחוק חופשה שנתית, שווי יום חופשה לצורך פדיון ימי חופשה בעת סיום העסקה, זהה לשוויו של יום חופשה בעת ניצול ימי החופשה בפועל על ידי העובד.

עבור עובדים המקבלים שכר חודשי קבוע, אשר ימי החופשה שלהם מחושבים לפי ימי ההיעדרות בפועל מן העבודה (כלומר, חישוב ימי חופשה נטו), שווי יום החופשה יחושב אף הוא לפי ימי העבודה בפועל:

  • לעובדים במתכונת של 5 ימי עבודה שבועיים, שווי יום חופשה יהיה השכר החודשי מחולק ב-21.67.
  • לעובדים במתכונת של 6 ימי עבודה שבועיים, שווי יום חופשה יהיה השכר החודשי מחולק ב-25.

עבור עובדים המקבלים שכר חודשי קבוע, אשר ימי החופשה שלהם מחושבים לפי הימים הקלנדריים (כלומר, חישוב ימי חופשה ברוטו הכולל את ימי המנוחה השבועית), שווי יום החופשה יחושב אף הוא לפי הימים הקלנדריים: השכר החודשי מחולק ב-30.

ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי מתשלום פדיון ימי חופשה

הסכום המשולם לעובד עבור פדיון ימי חופשה כפוף לתשלום מס הכנסה. במקרים מסוימים, עשוי להתבצע ניכוי של מס הכנסה בשיעור המרבי. לכן מומלץ לעובד הזכאי לקבל פדיון ימי חופשה, לברר על האפשרות לביצוע תיאום מס טרם קבלת התשלום, או לבחון את זכאותו להחזר מס בתום שנת המס.

לעומת זאת, כאשר מדובר בתשלום פדיון ימי חופשה הניתן בעת ניתוק יחסי עובד-מעסיק, הסכום פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

האם המעסיק חייב בביצוע הפרשות סוציאליות מתשלום פדיון ימי חופשה?

בהתאם לסעיף 17 לחוק חופשה שנתית, דמי חופשה, פדיון ימי חופשה ותמורת חופשה נחשבים לכל דבר ועניין כשכר עבודה.

יחד עם זאת, פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קובעת כי מכיוון שתשלום פדיון ימי החופשה מתבצע לאחר ניתוק יחסי העבודה בין העובד למעסיק, העובד אינו זכאי להפרשות לקרן השתלמות בגין סכום הפדיון, למעט במקרים בהם סוכם אחרת בין הצדדים.

פסיקה זו תקפה גם לגבי יתר ההפרשות הסוציאליות החלות על המעסיק, ובכלל זה הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני. המעסיק אינו מחויב לבצע הפרשות פנסיוניות בגין תשלום פדיון ימי החופשה המשולם לעובד עם סיום העסקתו, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים במסגרת הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי.

אולם במידה והמעסיק משלם לעובד, בניגוד להוראות החוק, תשלומי פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (כלומר, טרם סיום יחסי העבודה), תשלומים אלו ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר, ועל המעסיק לבצע בגינם הפרשות סוציאליות כמתחייב על פי דין.

היחס בין פדיון ימי חופשה לבין תקופת ההודעה המוקדמת

במקרים בהם המעסיק מוותר על עבודת העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, נאסר עליו לחייב את העובד לנצל את ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותו במהלך תקופה זו, וזאת במטרה לצמצם את תשלום פדיון ימי החופשה. במצב כזה, על המעסיק לשלם לעובד הן את שכרו בגין תקופת ההודעה המוקדמת והן פדיון עבור ימי החופשה שטרם נוצלו.

כאשר עובד מבקש לממש את ימי החופשה הצבורים לזכותו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת (חלף קבלת תשלום פדיון בגינם), ניתן להיענות לבקשתו, ובלבד שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את ימי החופשה. המעסיק אינו מחויב לאשר לעובד יציאה לחופשה במהלך תקופה זו, אך עליו לשקול את בקשת העובד ולדחותה רק בנימוקים ענייניים וסבירים.

לסיכום

פדיון ימי חופשה הוא נושא מורכב ובעל חשיבות רבה לכל עובד ומעסיק. הבנת הכללים, המנגנונים והזכויות הקשורים לנושא היא חיונית להבטחת יחסי עבודה תקינים והוגנים. חשוב לזכור כי על אף האפשרות לפדיון ימי חופשה, מומלץ לנצל בפועל את מרבית ימי החופשה מדי שנה, ולשמור על איזון בריא בין עבודה למנוחה. במקרה של שאלות, בעיות או מחלוקות בנוגע לפדיון ימי חופשה, אל תהססו לפנות להתייעצות אצל עורך דין המתמחה בדיני עבודה. משרד עורך דין דיני עבודה שי קמרי ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע במימוש מלוא זכויותיכם.

לתיאום שיחת ייעוץ עם עו"ד שי קמרי – צלצלו עכשיו.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא זכויות עובדים
מכתב פיטורים לעובד

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם לחוק ולמסור לעובד מכתב פיטורים רשמי. מכתב פיטורים לעובד הוא מסמך חשוב המתעד את סיום יחסי

המשך לקרוא
אפליה בעבודה

אפליה בעבודה היא אחת הבעיות המטרידות ביותר בחברה המודרנית. למרות החקיקה הנרחבת והמאמצים הרבים למגר תופעה פסולה זו, עדיין ניתן למצוא מקרים רבים של אפליה

המשך לקרוא
זכויות של עובדים במשמרת לילה

עבודה במשמרות לילה היא מציאות נפוצה בעולם התעסוקה המודרני. אך לצד התועלות הכלכליות והחברתיות שהיא מניבה, מעוררת העבודה בשעות חריגות אלו, אתגרים ייחודיים עבור העובדים.

המשך לקרוא
פיטורים בזמן הריון

פיטורים בזמן הריון הם נושא טעון ומורכב המעורר שאלות משפטיות וחברתיות. מחד, מדובר בפגיעה קשה בעובדת בתקופה רגישה ומאתגרת עבורה. מאידך, עולות לעיתים טענות מצד

המשך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות במקום העבודה הינה תופעה חמורה ופסולה הפוגעת בכבודם, בשלוות נפשם ובתחושת הביטחון של עובדים רבים. למרות שבישראל טרם נחקקה חקיקה ספציפית האוסרת על התנהגות

המשך לקרוא