התפטרות בדין מפוטר

תוכן עניינים

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש כאילו פוטר? מצב זה מכונה "התפטרות בדין מפוטר" והוא עומד במרכזו של מאמר מקיף זה,
שיסקור את כל מה שחשוב לדעת אודות סוגיה סבוכה זו.

התפטרות בדין מפוטר – מתי עובד שהתפטר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים?

סיום יחסי עובד-מעביד הוא אירוע משמעותי ולעיתים אף טראומטי עבור שני הצדדים.
כאשר מדובר בפיטורי עובד על ידי המעסיק, ברור שהעובד המפוטר, ככל שהוא עומד בקריטריונים הקבועים בחוק, זכאי לפיצויי פיטורים. אולם, מה קורה כאשר העובד הוא זה שבוחר להתפטר? האם גם במקרה כזה הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים? התשובה היא – כן, בהחלט, בהינתן נסיבות מסוימות, שאותן נפרט כאן.

סיבות נפוצות להתפטרות עובדים

ההחלטה של עובד להתפטר ממקום עבודתו יכולה לנבוע ממגוון רחב של נסיבות ושיקולים.
לעיתים מדובר בנסיבות הקשורות למצבו האישי של העובד ולחייו הפרטיים. כך למשל, מעבר דירה של העובד למקום מרוחק עלול להקשות על המשך עבודתו במקום. דוגמה נוספת היא מצב בריאותי ירוד של העובד או של בן משפחה קרוב, המצריך טיפול תומך אינטנסיבי ולכן מביא להתפטרות. הפיכתו של העובד להורה, לרבות כתוצאה מלידה, מאימוץ או מקבלת ילד למשפחת אומנה, אף היא עשויה להניע התפטרות ממקום העבודה.

לצד הסיבות האישיות, ייתכנו גם נסיבות הקשורות בתנאי העבודה ובסביבת העבודה, שידחפו את העובד להתפטר. למשל, תחושת מיצוי ושחיקה מהתפקיד הנוכחי, יחסים עכורים עם הממונים או עם העמיתים לעבודה, או הצעת עבודה אטרקטיבית יותר במקום אחר. לעיתים חלה הרעה של ממש בתנאי העבודה, כגון קיצוץ בשכר, ירידה בהיקף המשרה או שינויים שליליים בתפקיד, דבר המוביל את העובד לשקול להתפטר.

כפי שנראה בהמשך, לא כל התפטרות מזכה את העובד בפיצויי פיטורים, אך ככל שההתפטרות נובעת מנסיבות מסוימות המעוגנות בחוק – הסיכוי של העובד לקבל פיצויים למרות התפטרותו עשוי לעלות משמעותית.

התפטרות בדין מפוטר – התפטרות שדינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים

על פי החוק, ברירת המחדל היא שעובד שהתפטר ביוזמתו אינו זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק.
עם זאת, ישנם חריגים לכלל זה, מקרים בהם עובד שהתפטר – דינו כדין עובד שפוטר, וזאת בהתקיים תנאים ונסיבות מיוחדות כדוגמת:

הרעה ממשית בתנאי העבודה

סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים קובע כי אם חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, והעובד התריע למעסיקו על השינוי לרעה מבלי שהדבר תוקן, תיחשב ההתפטרות כפיטורים המזכים בפיצויים. זאת, בתנאי שהעובד הודיע מראש למעסיק בכתב על כוונתו להתפטר עקב ההרעה, ונתן למעסיק הזדמנות לתקן את המעוות, אך הלה בחר שלא לעשות כן.
הרעה מוחשית בתנאי העבודה יכולה להתבטא בצמצום שכר העובד, בשינוי לרעה של תפקידו, בפגיעה בהיקף המשרה, בהעברה למקום עבודה מרוחק שיוצרת קושי ממשי לעובד, וכיוצא בזאת. במקרה שאין באפשרותו של המעביד לתקן את ההרעה בתנאי העבודה של העובד, אזי העובד איננו מחויב להתריע למעסיק על ההרעה, אלא יכול להתפטר מעבודתו בדין מפוטר (בתנאי שיגיש למעסיקו הודעה מוקדמת לפיטורין כחוק).

בעיות בריאות או מצב משפחתי

במידה שעובד נאלץ להתפטר בשל מצבו הבריאותי הלקוי שלו או של קרוב משפחתו, הזקוק לתמיכה ולסיוע רפואי מוגבר מצדו של העובד – הוא יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים חרף התפטרותו, בכפוף לעמידה בתנאים המנויים בחוק (כגון תקופת העסקה מינימלית).

נסיבות מיוחדות של מעבר דירה למקום מרוחק

גם מעבר דירה של העובד למקום מרוחק, עשוי לזכותו בפיצויים במקרה של התפטרות, אם המעבר נעשה בנסיבות ספציפיות המנויות בתקנות פיצויי פיטורים. בין היתר מדובר במצב של מעבר דירה בעקבות נישואין או גירושין של העובד, מעבר דירה ליישוב חקלאי או ליישוב באזורי פיתוח, ועוד נסיבות דומות המנויות בחקיקה.

גיוס לשירות צבאי / ביטחוני או שירות לאומי

כאשר עובד מתפטר כדי להתגייס לשירות צבאי סדיר, למשטרה או לשב"ס, או לשם התנדבות בשירות הלאומי-, הוא זכאי לפיצויי פיטורים, וכך גם אם התפטר על מנת להתנדב למטרה ציבורית / לאומית אחרת.

מצבים נוספים המזכים בפיצויים

בהתפטרות ישנן עילות נוספות שיכולות להקנות לעובד מתפטר זכאות לפיצויים במקרים מסוימים, כגון:

  • עובד המתפטר בהגיעו לגיל פרישה
  • עובדת המתפטרת לאחר לידה (בתשעת החודשים שאחרי הלידה) לשם הטיפול ביילוד
  • עובד המתפטר לאחר אימוץ של ילד / קליטת ילד לאומנה (בתשעת החודשים שאחרי האימוץ) לשם הטיפול בילד
  • עובד עונתי המתפטר לאחר עבודה במשך שלוש עונות ברצף עקב העדר הבטחה להמשך עבודה רציף אצל אותו מעסיק
  • עובד שהתפטר עקב בחירתו לתפקיד ראש רשות מקומית או סגן
  • ועוד

חשיבות הייעוץ המשפטי בהקשר של התפטרות בדין מפוטר

הן מבחינת העובדים והן מבחינת המעסיקים, הבנת הוראות הדין הנוגעות להתפטרות בדין מפוטר היא משימה לא פשוטה. מדובר במארג מורכב וסבוך של סעיפי חוק, תקנות, תקדימים משפטיים ופרשנויות. בנוסף, מדובר בתחום דינמי שעשוי להשתנות מעת לעת בעקבות תיקוני חקיקה או פסיקה עדכנית.

לפיכך, מומלץ הן לעובדים והן למעסיקים להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה המתמחה בדיני עבודה, שיוכל להתוות להם את הדרך, להסביר את זכויותיהם וחובותיהם, ולסייע להם לנווט נכונה בסבך המשפטי. עורך הדין ידע לזהות האם מתקיימים התנאים המצדיקים הכרה בהתפטרות כפיטורים, יוכל לכמת את סכום הפיצויים המגיע במקרה זה, וידריך את הלקוח כיצד לפעול כדי למקסם את סיכוייו לקבל את הכספים.

מנגד, כאשר מדובר במעסיק, ההיוועצות עם עורך דין עשויה לחסוך מהמעסיק תשלום פיצויים מיותרים במקרים שבהם העובד המתפטר אינו זכאי להם על פי דין. בנוסף, הייעוץ המשפטי השוטף יכול לתרום למניעת מצבים שבהם העובד "נדחף" להתפטר בשל התנהלות פסולה של המעסיק, דבר שעלול לחשוף את המעסיק לתביעות משפטיות בהמשך.

לסיכום

התפטרות בדין מפוטר היא מעמד משפטי ותיק ומבוסס בדיני העבודה בישראל. היא באה להבטיח כי עובדים הנאלצים להתפטר בשל נסיבות חריגות שאינן בשליטתם, או בשל התנהגות פסולה וחמורה של המעסיק כלפיהם, לא יצאו וידיהם על ראשם, אלא יזכו לרשת ביטחון כלכלית בדמות פיצויי פיטורים.

ההכרה בהתפטרות כשקולה לפיטורים יכולה לחול במצבים שונים ומגוונים, כפי שפורט לעיל, וכל מקרה צריך להיבחן לגופו על פי נסיבותיו הקונקרטיות. לאור זאת, ובכל הנוגע לקשת המקרים הרחבה בה דנו במאמר זה, בין אם מדובר בעובד ובין אם מדובר במעסיק, הדרך הנכונה והמומלצת היא לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה. רק כך ניתן יהיה לברר את המצב המשפטי לאשורו, למצות את מלוא הזכויות או למזער את ההתחייבויות, ולהימנע מטעויות וכשלים העלולים להסתיים בהתדיינות משפטית יקרה ומיותרת.

בסיכומו של דבר, התפטרות עובד היא אירוע מכונן ומשמעותי עבור כל המעורבים, ולכן חשוב להתנהל בצורה נבונה ומושכלת, ולהסתמך על ידע משפטי נרחב, מעמיק ועדכני.

אל תשאירו דבר ליד המקרה – פנו עוד היום אל עורך דין דיני עבודה עו"ד שי קמרי, לקבלת ייעוץ מקצועי, מקיף ויסודי שיאפשר לכם לפעול בצורה מושכלת ולקדם את ענייניכם בהצלחה.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא פיצויי פיטורים
פיצויים לעובד שפוטר

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק

המשך לקרוא
פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה

המשך לקרוא
פיטורים בזמן מחלה

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו.

המשך לקרוא