הלנת שכר במקום העבודה

תוכן עניינים

הלנת שכר במקום העבודה היא מציאות עגומה עבור עובדים רבים בישראל, הנאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים ונפשיים כתוצאה מאי תשלום שכרם במועד על ידי מעסיקיהם. תופעה פסולה זו מהווה הפרה בוטה של זכויות העובדים ופגיעה קשה בחוסנם ובכבודם. לכן במאמר זה נעמיק בנושא הלנת שכר ונבחן דרכי התמודדות אפשריות.

נפגעתם בעקבות הלנת שכר במקום העבודה? מגיע לכם פיצוי!

חוק הגנת השכר מעגן את זכאותם של עובדים לפיצויים בגין הלנת שכר, כאמצעי הגנה מפני מעסיקים המתרשלים בחובתם לעמוד בתשלום השכר במועדו. הפיצוי הכספי הניתן במסגרת זכות זו הוא בסכומים נכבדים, כאשר לבית הדין לעבודה יש שיקול דעת לקבוע את גובהו המדויק בהתחשב בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

מהי הלנת שכר במקום העבודה ומה הגדרתה המשפטית?

על פי חוק הגנת השכר בישראל, הלנת שכר במקום העבודה מוגדרת כאי-תשלום מלוא השכר המגיע לעובד במועד הקבוע בחוק.

מועד זה נקבע ליום התשיעי של החודש העוקב לחודש שבעדו משולם השכר. כלומר, אם שכרו של עובד עבור חודש ינואר לא שולם במלואו עד ה-9 בפברואר, מדובר למעשה בהלנת שכר אסורה, גם אם מדובר בעיכוב של ימים ספורים בלבד או בחלק קטן מהשכר בלבד.

על אילו רכיבי שכר חלה ההגנה מפני הלנת שכר במקום העבודה?

ההגנה של חוק הגנת השכר חלה רק על רכיבי שכר מסוימים הקשורים למחייתו הבסיסית של העובד, כמו שכר הבסיס, הפקדות מעסיק לפנסיה וגמול שעות נוספות. לעומת זאת, רכיבים כמו הפקדות של העובד עצמו לקופות פנסיה וגמל, קנסות או חובות של העובד למעסיק, אינם מוגנים בהקשר זה.

על היקף התופעה של הלנת שכר במקום העבודה בשוק העבודה בישראל

למרות שמדובר בהתנהלות בלתי חוקית, הלנת שכר עובדים במקומות עבודה בישראל היא תופעה שכיחה. בפועל אפשר להניח שהיקף התופעה גדול אף יותר מן המשוער, שכן עובדים רבים חוששים להתלונן על הלנת השכר מחשש לאובדן מקום העבודה שלהם, או נרתעים מקשיים ועלויות הכרוכים בניהול הליכים משפטיים נגד המעסיק שהלין את שכרם.

יתרה מכך, הלנת שכר היא בעיה נרחבת יותר אצל אוכלוסיות פגיעות בשוק העבודה, כגון עובדים בשכר נמוך, עובדים זרים ומהגרי עבודה. במילים אחרות, דווקא העובדים שנמצאים במעמד כלכלי וחברתי מוחלש יותר, נפגעים ביתר שאת מן התופעה. מחקרים שנערכו הראו כי הקבוצות הללו נאלצות לעתים להסתפק בשכר חלקי בלבד, תוך השלמה עם הפרת זכויותיהם, נוכח חוסר יכולתם להרשות לעצמם להישאר ללא מקור פרנסה כלל.

ההשלכות הקשות של הלנת שכר במקום העבודה

אין ספק כי הלנת שכר הינה פעולה פסולה המנוגדת לחוק, אך חשוב גם להבין את המשמעות הקשה שלה מנקודת מבטם של העובדים. ראשית, מדובר בפגיעה כלכלית ישירה ואף קיומית. עובדים רבים נסמכים על שכרם החודשי כמקור הכנסה בלעדי לצורך כיסוי צרכיהם הבסיסיים ביותר – מזון, קורת גג ותשלומי חובה. אי קבלת השכר במועד יוצרת מצוקה ואילוצים כספיים קשים ביותר.

מלבד הפגיעה הכלכלית, אי תשלום השכר פוגע גם בכבודו של העובד ובתחושת הביטחון התעסוקתי שלו. עבודה בשכר אמורה להיות יחסי גומלין הוגנים בהם העובד משקיע מזמנו ומרצו, בתמורה לתגמול כספי. כשהמעסיק מערער את האיזון העדין הזה ולא עומד בהתחייבות הבסיסית ביותר שלו, נוצר פער עמוק ביחסי האמון בין הצדדים.

לבסוף, הלנת שכר כרוכה עבור העובדים גם במחיר נפשי ורגשי כבד, בדמות של תחושות תסכול, חרדה ולחץ שליליות. לרבים קשה להבין כיצד אדם מן השורה, שהגיע בצורה מסודרת למקום עבודתו ועמד בחלקו, צריך לחוות סיטואציה משפילה ומלחיצה שכזו ולהתמודד עם חוסר הוודאות לגבי עתידו.

כיצד ניתן להתמודד עם הלנת שכר במקום העבודה בצורה יעילה?

בשל הנזקים הקשים של הלנת שכר, נקבעו בחוק הגנת השכר הוראות המקנות הגנה משמעותית לעובדים שנפגעו מהתופעה. ראשית, העובד זכאי לתבוע ממעסיקו את השכר המגיע לו, בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה.

בנוסף, החוק מעניק לעובד שנפגע גם זכות מיוחדת לתבוע ממעסיקו פיצויי הלנה. מדובר בפיצוי כספי נוסף שמטרתו להרתיע מעסיקים ולפצות עובדים על הנזקים וחוסר הנוחות שנגרמו להם.

סכום הפיצוי שנקבע בחוק מחושב כאחוז מסוים מתוך השכר שהולן. כך, עבור שבוע ההלנה הראשון העובד זכאי לקבל פיצוי השווה ל-5% מגובה השכר המולן, ואילו לגבי השבועות הבאים שיעור הפיצוי עולה ל-10% מהשכר. לחלופין, החוק מאפשר לחשב את הפיצוי על בסיס הצמדה למדד במהלך תקופת ההלנה, בתוספת של 20% מעבר לסך השכר המולן וההצמדה גם יחד. בכל מקרה, הסכום שייפסק כפיצוי יהיה הגבוה מבין שתי החלופות הללו.

יחד עם זאת, לא תמיד מימוש הזכויות של העובד מול המעסיק הוא דבר פשוט. בחלק מהמקרים המעסיק עשוי להימנע מלשתף פעולה, או לנסות להתנער מאחריותו. בנסיבות כאלה, כדאי לעובד לקבל ליווי וייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בדיני עבודה, אשר יכול לסייע לו לקבל את כל הסכומים המגיעים לו ולהילחם על זכויותיו בצורה יעילה והכי פחות טראומטית עבורו.

מה חלון הזמן להגשת תביעת פיצויים בגין הלנת שכר במקום העבודה?

במידה והמעסיק לא עמד בחובתו החוקית לתשלום השכר במועד, רשאי העובד להגיש תביעה נגדו לבית הדין האזורי לעבודה. כאשר מדובר בשכר שכבר שולם לעובד אך באיחור, על העובד להקפיד להגיש את תביעתו לפיצויים בתוך פרק זמן של 60 יום מהתאריך בו קיבל לבסוף את השכר המולן. לבית הדין יש סמכות להאריך תקופה זו עד ל-90 יום, בכפוף לפנייה מנומקת מצד התובע.
יחד עם זאת, במקרים אלו, אין אפשרות להגיש תביעה לפיצויים בחלוף יותר משנה ממועד היווצרות העילה של הלנת השכר.

לעומת זאת, במצב בו השכר טרם שולם כלל, נקודת הייחוס לצורך הגשת תביעת הפיצויים היא שנה מן היום בו השכר נחשב כמולן על פי דין. אולם חשוב לציין כי בכל הנוגע לתביעה על השכר המולן עצמו, העובד יכול לתבוע אותו למשך תקופה ארוכה יותר של עד 7 שנים.

במצבים בהם הלנת השכר על ידי המעסיק הופכת לדפוס חוזר ונשנה, משתנה גם מסגרת הזמן בה ניתן להגיש תביעה לפיצויים בגין שכר ששולם באיחור (בשונה ממקרים של אי תשלום מוחלט של השכר). ספציפית, אם בטווח של 3 השנים העוקבות שלאחר המועד בו היה אמור השכר לעבור לידי העובד, התרחשו לפחות 3 מקרים של הלנת שכר במהלך 12 חודשים רצופים, אזי זכותו של העובד להגיש תביעה לפיצויים בגין הלנת השכר מוארכת ועומדת על 3 שנים, במקום תקופה הקצרה יותר החלה במצב הרגיל.

לסיכום

הלנת שכר במקום העבודה היא תופעה פסולה אשר פוגעת אנושות בזכויות העובדים, בביטחונם הכלכלי ובכבודם האנושי. למרות ההגנות המשפטיות הקיימות, עדיין מדובר בבעיה נפוצה הדורשת טיפול נחוש ושיתוף פעולה בין העובדים לעורכי דין לענייני עבודה, לצורך מימוש הזכויות כהלכה.

נפגעתם מהלנת שכר במקום עבודתכם? זה הזמן לפנות אל עו"ד שי קמרי – עורך דין דיני עבודה, לשם קבלת ייעוץ וסיוע משפטי במיצוי זכויותיכם אל מול המעסיק במלואן.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא זכויות עובדים
מכתב פיטורים לעובד

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם לחוק ולמסור לעובד מכתב פיטורים רשמי. מכתב פיטורים לעובד הוא מסמך חשוב המתעד את סיום יחסי

המשך לקרוא
אפליה בעבודה

אפליה בעבודה היא אחת הבעיות המטרידות ביותר בחברה המודרנית. למרות החקיקה הנרחבת והמאמצים הרבים למגר תופעה פסולה זו, עדיין ניתן למצוא מקרים רבים של אפליה

המשך לקרוא
פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה מהווה זכות חשובה ומשמעותית של כל עובד שכיר בארץ, המאפשרת לו לקבל בסיום העסקתו אצל מעסיקו, תמורה כספית הוגנת עבור ימי חופשה

המשך לקרוא
זכויות של עובדים במשמרת לילה

עבודה במשמרות לילה היא מציאות נפוצה בעולם התעסוקה המודרני. אך לצד התועלות הכלכליות והחברתיות שהיא מניבה, מעוררת העבודה בשעות חריגות אלו, אתגרים ייחודיים עבור העובדים.

המשך לקרוא
פיטורים בזמן הריון

פיטורים בזמן הריון הם נושא טעון ומורכב המעורר שאלות משפטיות וחברתיות. מחד, מדובר בפגיעה קשה בעובדת בתקופה רגישה ומאתגרת עבורה. מאידך, עולות לעיתים טענות מצד

המשך לקרוא